Toiminta ja tavoitteet

- Tavoitteena on saada läheisneuvonpidot rutiinitoimintatavaksi perheen kriiseissä ennen huostaanoton järeitä toimenpiteitä.  https://www.turku.fi/uutinen/2016-03-31_laheisneuvonpidolla-lapsen-ja-nuoren-aani-kuuluviin

- Korostetaan sukupolvien välisen yhteyden löytämistä ja kehittämistä sekä yhteisöllisyyden merkitystä, mikä mahdollistaisi suvun ja isovanhempien mukanaolon perheen kriiseissä.   https://www.mll.fi/vanhemmille/tukea-perheen-huoliin-ja-kriiseihin/

Sukulaisverkoston hyödyntämistä on huostaanottotilanteissa laajennettava, ennen huostaanottoa rutiinitoimintatapana kartoitettava lähisukulaiset.  https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/opi-elamantaitoa/mina-ja-muut/


Perheiden vertaistukitoiminta

Vertaistukitoiminnan avulla on mahdollisuus edistää perheiden hyvinvointia ja tukea vanhemmuuden voimavaroja. Toimitaan yhteistyössä mm. neuvolan kanssa, sillä silloin on mahdollisuus nähdä avun tarve mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Perheen on helppo pyytää apua. Vertaistukitoimintaa on tarkoitus järjestää isille, äideille ja lapsille sekä perheille yhdessä. Erilaiset perheet ja erilaiset perhetilanteet huomioidaan kun toimintaa käynnistetään.

Mummola
Sukupolvien välisen kohtaamisen mahdollistaminen. Eläkkeellä olevien elämän sisältöä itselleen kaipaavien isovanhempien, varamummujen ja -pappojen mahdollisuus tutustua ja olla tukena.

Toimintaa ja tavoitteita

Tarkoituksena on kriisiin joutuneen kodin ja perheen voimaannuttaminen sekä tukeminen kokonaisvaltaisesti niin, että lapsen elämän kannalta tärkeimmät arkielämän rutiinit, sen perustoiminnot ja varhaiset turvalliset kiintymyssuhteet pystytään säilyttämään. Toimintaa ovat arjen hallintataitojen harjoittaminen sekä lasten huolenpidon ja vastuullisen vanhemmuuden tukeminen. Lapsiperheille konkreettista apua arkeen on kodinhoitoapu, tavoitteena siten ennaltaehkäistä perheiden kriisiytyminen ja lasten huostaanottojen lisääntyminen. 


Toimitaan (YK:n artiklassa 23 ja 24 ) lasten oikeudet huomioonottaen huostaanottojen määrän vähentämiseksi ja vanhempien uupumisen ennaltaehkäisemiseksi sekä lapselle tutun ja turvallisen kotiympäristön säilyttämiseksi. Tarjotaan voimaannuttavaa havahtumista uuteen alkuun elämässä sekä omien voimavarojen ja mahdollisuuksien löytämistä ja näkemistä. Tavoitteena on saada läheisneuvonpidot rutiinitoimintatavaksi perheen kriiseissä ennen huostaanoton järeitä toimenpiteitä. Korostetaan sukupolvien välisen yhteyden löytämistä ja kehittämistä sekä yhteisöllisyyden merkitystä, mikä mahdollistaisi suvun ja isovanhempien mukanaolon perheen kriiseissä. Sukulaisverkoston hyödyntämistä on huostaanottotilanteissa laajennettava, ennen huostaanottoa rutiinitoimintatapana kartoitettava lähisukulaiset.

Toiminnan laatu

Toiminnan arvopohjana on lähimmäisenrakkaus. Perheille suunnataan yksilöllinen tuki, joka toteutetaan kunkin perheen tarpeiden mukaan suunniteltuna. Lähtökohtana on yhdessä toimiminen kuntoutumiseen saakka. Tarjotaan tunnistetuille päihdeongelmaperheille mahdollisuutta mini-interventioon ja puututaan päihdeongelmaan sen vaatimalla tavalla. https://paihdelinkki.fi/ 

Perheille on turvattava kriisikodin jälkeistä jatkohoitoa ja seurantaa riittävän kauan. Työ ja yhdessä tekeminen terapiana!Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita